Uvjeti i odredbe kampanje Cute & Kind
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
»CUTE & KIND«

1. ČLANAK: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu priređivač). Organizator provodi nagradnu igru i organizira izvlačenje.
2. ČLANAK: NAMJENA
Svrha nagradne igre je promicanje i marketinško komuniciranje robnih marki organizatora te neizravno poticanje prodaje.
3. ČLANAK: UVJETI I NAČINI SUDJELOVANJA
Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je od 04.11.2022. do 30.11.2022. putem web stranice https://www.pinkpanda.hr/cute-kind-lg i kroz ostale stranice u vlasništu organizatora. Osim objave na gore navedenim stranicama, nagradna igra se također komunicira i oglašava u drugim medijima.
U nagradnoj igri možete sudjelovati na sljedeće načine:
•Klikom na oglasnu poruku objavljenu na društvenim mrežama organizatora, upisivanjem u obrazac na web stranici www.pinkpanda.hr tako da unesete svoje podatke (ime, prezime, e-mail adresa).
Pojedinac može jednom sudjelovati u nagradnoj igri.
Ograničenja sudjelovanja:
•Maloljetne osobe ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.
•Zaposlenici i vanjski suradnici organizatora nagradne igre ili članovi njihove uže obitelji ne smiju sudjelovati u nagradnoj igri.
•U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati nerezidenti Republike Hrvatske. Dobitnici nagrada mogu biti samo osobe s prebivalištem (i poreznim brojem) Republike Hrvatske.
•Sudionici nagradne igre sami snose sve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri. Troškovi sudjelovanja uključuju, između ostalog:
•trošak dostupa internetu,
•trošak prijenosa podataka s interneta.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri smatra se da sudionik prihvaća ove opće uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri te uvjete objavljene na web stranici https://www.pinkpanda.hr/cute-kind-lg
4. ČLANAK: OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA
U bilo kojem trenutku tijekom trajanja nagradne igre, sudionik može otkazati sudjelovanje u nagradnoj igri slanjem poruke na e-mail adresu [email protected] Nakon primitka ove poruke, sudionik se isključuje iz nagradne igre.
5. ČLANAK: NAGRADE
Sudionici nagradne igre sudjeluju u izvlačenju nagrada za:
•27x paket proizvoda u vrijednosti 900 kn i poklon bon za kupnju na online trgovini www.pinkpanda.hr u vrijednosti 1500 kn (ukupna vrijednost nagrade je 2400 kn).

Pojedinačni sudionik nagradne igre može dobiti samo jednu nagradu. Ako je sudionik izvučen dva puta ili više puta dobva samo jednu nagradu.
6. ČLANAK: ODABIR DOBITNIKA NAGRADE
Za organizaciju, provedbu i nadzor nagradne igre i izvlačenja dobitnika odgovorna je komisija koju čine predstavnici organizatora nagradne igre.
Izvlačenje nagrada provodit će se svaki dan trajanja nagradne igre, odnosno u jutarnjim satima za prijave pristigle prethodnog dana. u sjedištu organizatora nagradne igre. Izvlačenje dobitnika nagrada provodi se uz pomoć računalnog sustava pomoću slučajnog odabira algoritma, koji izvlači dobitnike nagrada iz skupa svih sudionika. Dnevni dobitnik je jedna osoba koja je pristala na sudjelovanje u nagradnoj igri putem PINK PANDA stranice ili drugih stranica u vlasništvu organizatora.
Predsjednik komisije sastavlja zapisnik s popisom nagrađenih. Zapisnik prihvaćaju i potpisuju svi članovi povjerenstva. Zapisnik se čuva godinu dana na adresi organizatora.
7. ČLANAK: OBJAVA DOBITNIKA NAGRADE
Dobitnik će dobiti obavijest o nagradi na svoju e-mail adresu koju je naveo putem obrasca na web stranici.
Svi dobitnici nagrada izričito dopuštaju objavu imena, prezimena i fotografija s eventualne dodjele nagrade na web stranici organizatora, Facebook stranici ili u bilo kojem drugom mediju i društvenim mrežama, za što se od organizatora neće tražiti nikakva plaćanja niti naknada. Istodobno se odriču prava pregleda, odobrenja, prigovora na bilo kakvo korištenje materijala, uredničkog odabira ili izgleda materijala.
Popis dobitnika bit će objavljen na web stranici https://www.pinkpanda.hr/cute-kind-lg najkasnije 24 sata nakon izvlačenja pojedinačnih dnevnih nagrada. Rezultati nagradne igre su konačni. Žalbe nisu moguće.
8. ČLANAK: PREUZIMANJE NAGRADE I POREZNA OBVEZA
Kao dobitnik nagrade, sudionik ostvaruje pravo na preuzimanje nagrade ako ga organizator obavijesti o nagradi u dogovorenom roku. Organizator će dobitnicima nagrade poslati na fizičku ili e-mail adresu u roku od 30 dana od završetka nagradne igre.
Akontaciju poreza na dohodak za sve nagrade plaća organizator, a nagrađeni su kao obveznici poreza na dohodak (Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009)) dužni priređivaču pisanim putem dostaviti točne osobne podatke. (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, OIB), i to najkasnije u roku od 7 dana od primitka obavijesti o preuzimanju nagrade (ili u drugom roku koji će biti naveden u zaprimljenoj obavijesti). Za potrebe obavijesti o preuzimanju nagrade dobitnik daje i kontakt telefon.
Ukoliko dobitnik u roku od 7 dana od primitka obavijesti o nagradi ne dostavi tražene osobne podatke, organizator više nema obvezu predaje nagrade. U navedenim slučajevima (odbijanje ili nepravodobna dostava traženih osobnih podataka) organizator se oslobađa svih obveza prema dobitniku nagrade proizašlih iz ovih pravila.
Ostale eventualne porezne obveze i/ili troškove vezane uz nagradu dobitnik snosi sam. Ukoliko se dobitnik nagrade odrekne nagrade, nema nikakva potraživanja prema organizatoru zbog ove nagradne igre. Rezultati su konačni i žalbe nisu moguće.
9. ČLANAK: OPĆENITO O NAGRADAMA
Nagrada se ne može zamijeniti za novčanu protuvrijednost nagrade ili bilo koje druge nagrade. Dobitnik nagrade ne može isticati nikakve zahtjeve prema organizatoru (npr. glede kvalitete nagrade, ispravka grešaka i sl.).
Prijenos nagrade trećoj osobi nije moguć. Tokom trajanja nagradne igre svi su promo kodovi privremeno deaktivirani osim kodova za Mystery Bag i besplatne poštarine.
U slučaju davanja nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka (e-mail adresa ili drugi osobni podaci), organizator zadržava pravo isključiti sudionika iz nagradne igre.
Sudionik gubi pravo na nagradu ako organzator utvrdi da:
•sudionik nije ispunjavao uvjete sudjelovanja;
•je sudionik prekršio pravila i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri;
•sudionik ne želi ispuniti obveze u skladu s ovim uvjetima ili posebnim uvjetima objavljenim na web stranici ili ih nije ispunio na vrijeme;
•u slučaju prijave: ako je prijava na bilo koji način neadekvatna.
Organizator ima pravo od dobitnika nagrade zahtijevati da u određenom roku i na traženi način dokaže svoj identitet. Ukoliko dobitnik to ne želi, gubi pravo na nagradu. U slučaju da sudionik izgubi pravo na nagradu, organizator odlučuje hoće li nagradu dodijeliti drugome ili ne.
10. ČLANAK: POVJERLJIVOST, SIGURNOST I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Organizator će pažljivo čuvati osobne podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) (Službeni glasnik RS, br. 94/2007-UPB1), Zakonu o elektroničkim komunikacijama (ZEKom) (Narodne novine RS, br. 13/2007-UPB1, 110/2009) i Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu GDPR).
Sukladno GDPR-u, voditelj obrade osobnih podataka može obrađivati osobne podatke uz osobni pristanak pojedinca. Osobni pristanak je dobrovoljna izjava volje pojedinca da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati u određenu svrhu, a koju korisnik potvrđuje u sklopu prijave za nagradnu igru pritiskom na gumb SUDJELUJ U NAGRADNOJ IGRI i pristankom na opće uvjete nagradne igre.
Opći uvjeti nagradne igre sadrže i sljedeću izjavu:
•„Potvrđujem da sam upoznat/a s pravilima nagradne igre. Potvrđujem da sam stariji/a od 18 godina. Dopuštam tvrtki Konverzija, d.o.o. koristiti moje osobne podatke u svrhu provedbe ove nagradne igre. Privolu za obradu osobnih podataka mogu opozvati u bilo kojem trenutku slanjem pisanog zahtjeva na [email protected] ili poštom na Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija. Nagradna igra traje od 04.11.2022. do 30.11.2022.«
Organizator će, u ulozi voditelja, osobne podatke dobivene od sudionika koristiti isključivo u sljedeće svrhe:
•provedba nagradne igre u svim aspektima
•obavještavanje dobitnika o rezultatu izvlačenja i dodjela nagrada (odnosi se samo na dobitnike)
•objave dobitnika na web stranici nagradne igre (odnosi se samo na dobitnike nagrada)
Organizator obrađuje i štiti prikupljene osobne podatke u skladu s važećim zakonskim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Prilikom provođenja ove nagradne igre svi osobni podaci bit će pažljivo zaštićeni te će im biti dopušten pristup samo zaposlenicima koji su pristali na odgovarajuće obveze povjerljivosti.
Svi podaci bit će pohranjeni u bazi podataka Konverzija d.o.o. i/ili kod ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka. Organizator će osigurati da se osobni podaci pojedinca obrađuju isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre.
Organizator neće prenositi niti obrađivati osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) bez poštivanja Standardnih ugovornih klauzula o zaštiti podataka (ili drugih sličnih klauzula koje eventualno može odobriti Europska komisija).
Organizator ni pod kojim uvjetima neće proslijediti niti otkriti dobivene osobne podatke trećim osobama.
Dobiveni osobni podaci čuvaju se u skladu sa zakonskim rokom ili do otkazivanja pohrane osobnih podataka od strane sudionika. Porezni broj i porezni identifikacijski broj dobitnika čuvaju se 5 godina od dodjele nagrada, odnosno onoliko dugo koliko je propisano poreznim propisima.
Sudionik je upoznat da:
•može zatražiti pristup svojim osobnim podacima
•može zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka
•može zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav) ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. GDPR-a, posebno u slučaju opoziva privole dobivene za obradu osobnih podataka za potrebe ove nagradne igre.
•može zatražiti ograničenja obrade osobnih podataka
•može zahtijevati besplatan prijenos osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu
•može podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatra da se obradom osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka
Pojedinac može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava iz prethodnog stavka ili dobiti dodatne informacije u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka od ovlaštene osobe za zaštitu podataka putem e-mail adrese [email protected] ili na adresi Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija. Pojedinac može podnijeti pritužbu na obradu osobnih podataka koja nije u skladu s ovim općim uvjetima nagradne igre Informacijskom povjereniku Republike Slovenije.
11. ČLANAK : DOSTUPNOST PRAVILA
Ova su pravila dostupna na web stranici nagradne igre.
12. ČLANAK: PRIGOVORI I PRITUŽBE
Sve prigovore i pritužbe vezane uz provedbu nagradne igre rješava organizator. U slučaju osnovanih prigovora, organizator se obvezuje riješiti ih u najkraćem mogućem roku te o tome obavijestiti sudionika ili po potrebi ostale sudionike.
13. ČLANAK: KOMISIJA
Komisija se sastoji od dva člana:
•Alen Mustedanagić Vovk (predsednik komisije)
•Žan Travnikar (član komisije).

Komisija ima sljedeće ovlasti:
•nadzor tijeka nagradne igre i
•biranje dobitnika, sukladno ovim pravilima nagradne igre.
Predsjednik povjerenstva sastavlja zapisnik o izvlačenju nagrada i dobitnicima, koji se čuva godinu dana na adresi organzatora. Zapisnik moraju potpisati svi članovi povjerenstva.
Sva komunikacija sa sudionicima odvija se putem e-mail adrese i/ili, ukoliko su ti podaci dostupni, putem njihovog broja telefona ili mobitela.

14. ČLANAK: ZAVRŠNE ODREDBE
Organizator zadržava pravo dopune i izmjene uvjeta nagradne igre, ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi na strani javnosti.
O svim promjenama i novostima nagradne igre organizator će sudionike obavještavati objavama na web stranici.
Organizator se obvezuje učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi nagradna igra bila korektno provedena, a odgovornost ne uključuje slučajeve više sile. U slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati (viša sila, logističke prepreke, tehnički problemi), organizator može otkazati nagradnu igru. O tome mora obavijestiti sudionike. U tom slučaju sudionici ne odgovaraju za nastalu štetu. Odluka organizatora o svim pitanjima vezanima uz nagradnu igru ili primjenu pravila je konačna i odnosi se na sve sudionike.
Pravila su obvezujuća za organizatora, sve djelatnike i druge osobe koje su na bilo koji način povezane s prodajnom akcijom i nagradnom igrom koja je predmet ovih pravila, kao i za sudionike prodajne akcije (kupce), koji su pristali na njih suglasnošću na ova pravila.
Pitanja i dodatne informacije u vezi nagradne igre možete poslati na e-mail adresu: [email protected]
Ljubljana, 31.10.2022.
Konverzija, d.o.o.
16. 11. 2022